ขบวนการจิตอาสา: การขัดเกลาทางสังคมกับการพัฒนาตนของเยาวชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Share

*บุษราภรณ์ ติเยาว์, ปาริชาติ วลัยเสถียร และ วิวัฒน์ หามนตรี
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/download/183237/134639/