The 8 TAYO ASEAN Award : องค์กรเยาวชนอาเซียน (2556)

Share

หลังจากการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนในกรอบอาเซียน ซึ่งปรากฏในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได้มีการสานต่อโครงการให้รางวัลเยาวชนต่างๆ เช่น รางวัลวันเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Day Award), รางวัลองค์การเยาวชนอาเซียนที่ประสบความสำเร็จ (Ten Accomplished Youth Organizations in ASEAN (TAYO ASEAN) เพื่อเป็นการรับรองเกียรติเยาวชนดีเด่น หรือองค์กรเยาวชนดีเด่น ที่มีส่วนสร้างเสริมความคิดและคุณค่าใหม่ๆ ในหมู่เยาวชนทั่วอาเซียน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ตัวแทนองค์กรเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศได้ร่วมกันแสดงผลงานและเข้ารับรางวัล The 8 TAYO ASEAN Awardณ Daewoo Hotel กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยตัวแทนจากประเทศไทย คือ “เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ Youth for Next Step” องค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำเยาวชนจิตอาสา ให้เป็นคนเก่งดีและ มีจิตอาสา โดยมี นายกรุชา ศรีปราโมทย์ ประธานเครือข่าย และนางสาวฉัฐรส จิตรโอฬาร รองประธานเครือข่าย นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ และขึ้นรับรางวัลดังกล่าว