International youth day 2021
Youth For the Global Goals Thailand

12 สิงหาคม "วันเยาวชนสากล"

สหประชาชาติได้ประกาศให้วันนี้ เป็นวันเยาวชนสากล เพราะเชื่อว่าเยาวชนเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญ ในสังคมโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมพลังของเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในชุมชนของตนเอง ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น