Youth Camp

Share
     ค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา เป็นค่ายที่พัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนต้นแแบบด้านจิตอาสา รูปแบบกิจกรรมมุ่งเน้นการพัฒนา 3 ระดับคือ
1. ระดับบุคคล คือ ตัวผู้เข้ารับการอบรม ให้มีทั้งศักยภาพด้านต่างๆ ทักษะการทำงาน การบริหารงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น และที่สำคัญคือการฝึกนิสัย ผ่านกระบวนการอยู่ร่วมกัน การแบ่งปั การเสียสละ ตามแนวคิดของการทำงานอาสา ที่มุ่งเน้นทั้งเรื่องจิตใจ อารมณ์ และสังคมไปควบคู่กัน
2. ระดับชุมชน คือ เป็นการนำกระบวนการเรียนรู้ ทั้งจากหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชนที่เป็นต้นแบบด้านการพัฒนาต่าง ๆ หรือการเข้าไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นปัญหาสังคม เพื่อสร้างการตระหนักรู้ปัญหาสังคมร่วมกัน และนำมาเป็นแรงผลักดันให้เกิดการรับรู้ปัญหา และแสวงหาแนวทางแก้ไขปัยหาร่วมกัน
3. ระดับสังคม คือ การนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการต่างๆ มาคิด Create กิจกรรม หรือ โครงการ เพื่อต่อยอดการนำเป้าหมาย และอุดมการณ์

       การทำเพื่อสังคมด้วยแนวคิดจิตอาสา ไปพัฒนาโรงเรียน ชุมชน โดยรอบของตน มากยิ่งไปว่านั้น คือการขยายแรงบันดาลใจต่อเพื่อนหรือคนที่สนใจอย่างเปลี่ยนแปลงสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการได้อีกทาง
ค่าย Youth Camp for Next Step หรือ ค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ "เก่ง ดี มีจิตาอาสา" เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10-14 ตุลาคม 2548 กลุ่มเป้าหมายในค่ายครั้งแรกนี้ เป็นผู้นำในโรงเรียนม.ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร รวมกว่า 60 คน จัดขึ้นที่ ครัวสะพานเหล็ก จ.นครนายก ค่ายดังกล่าวนี้ ดำเนินการมาตลอดต่อเนื่อง จนกระทั่งปี 2562 ได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้าง โมเดลการจัดกิจกรรมที่ตรงเป้า และขยายทุกกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ชื่อว่า Youth Camp for Thailand ค่ายผู้นำจิตอาสาทั่วไทย หลักสูตรดังกล่าว พัฒนาขึ้นเป้นครั้งแรกในค่ายของเครือข่ายภาคใต้ และมีการพัฒนาต่อเนื่องไปยังภูมิภาคภาคเหนือ และจังหวัดปทุมธานี