Youth Revolution ASA Camp

Share
           Youth Revolution ASA Camp หรือ ค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสา เป็นค่ายอาสารูปแบบใหม่ ที่ไม่เพียงแต่เป็นการใช้
กระบวนการจิตอาสาเป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้เท่านั้น แต่ผู้เข้าร่วมทุกคน ยังได้เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง ซึ่งเป็นหัวใจหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน นั่นก็คือ "จิตอาสาทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้ และการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนั่นคือการเปลี่ยนแปลงตัวเอง"
รูปแบบกิจกรรม คือการทำค่ายอาสา ปลุกสร้างอาคารในชุมชนที่ขาดแคลน พร้อมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนโดยรอบ
ให้เขาได้เกิดการเรียนรู้ หวงแหนชุมชน และร่วมรับผิดชอบสังคมร่วมกัน ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ได้ จะต้องผ่านการสมัคร
และเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และบทฝึกต่างๆ ให้พร้อมที่จะไปส่งต่อให้กับชุมชนอย่างแท้จริง
ค่ายเยาวชนปฏิวัติวจิตอาสา หรือที่รู้จักกันในชื่อ Youth ASA เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1-5 เมษายน 2550
ณ อ่าวคุ้งกระแบน จันทบุรี โดยการรวมตัวกันบูรณะต่อเติมสานักสงฆ์เจ้าหลาว และปลูกป่าชายเลย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เราดำเนินการค่ายอาสามาตลอดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน