Youth Volunteer Awards

Share

Youth Volunteer Awards รางวัลเยาวชนจิตอาสาดีเด่นแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เนื่องในวันจิตอาสาแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 27 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และให้กำลังใจกับผู้ที่สร้างสรรค์กิจกรรมจิตอาสาตลอดต่อเนื่อง รางวัลแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทองค์กรภาครัฐที่สนับสนุนให้เยาวชนทำจิตอาสา ประเภทองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนให้เยาวชนทำจิตอาสา ประเภทสถานศึกษาที่สนับสนุนให้เยาวชนทำจิตอาสา ประเภทครูที่ปรึกษาที่สนับสนุนให้เยาวชนทำจิตอาสา และประเภทเยาวชนจิตอาสาดีเด่นแห่งชาติ รางวัลประเภทภาครัฐและภาคเอกชน มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการ ส่วน 3 ประเภทที่เหลือ เกิดจากการยื่นเสนอ โครงการเพื่อคัดเลือกผลงานประเภทเยาวชนจิตอาสาดีเด่น โดยโครงการที่สามารถชักชวนเพื่อนในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของตนได้ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป โรงเรียนจะมีสิทธิ์ได้รับโล่รางวัลประเภทสถานศึกษา และหากมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยสนับสนุนโครงการดังกล่าวอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับรางวัลประเภทครูที่ปรึกษาเป็นลำดับต่อไป

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นครั้งแรก ในภาคใต้เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา กิจกรรมนอกจากจะเป็นการมอบรางวัลจิตอาสาดีเด่นแห่งชาติแล้ว ยังเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับความสำคัญของ “จิตอาสา” และวันดังกล่าว ในรูปแบบของนิทรรศการจิตอาสา รวมทั้งการแสดงความสามารถของเยาวชนในท้องถิ่น ถึงวัฒนธรรมและความสามารถของเยาวชนอีกด้วย