Youth Volunteer Day

Share

กิจกรรมรวมพลังการทำความดีเพื่อมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง เป็นกิจกรรมที่จะรวมนักศึกษาและบุคลากรมาร่วมกันทำความดีเพื่อมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการปลุกกระแสการทำความดีทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

          ในปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยก้าวหน้าไปจากเดิมอย่างมาก มีการจัดตั้งโรงเรียน หรือสถานศึกษา
ขึ้นจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนในประเทศ เด็กและเยาวชนในประเทศจึงได้รับ
การศึกษามากขึ้นและอยากจะศึกษาต่อไปในระดับที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยก็เป็นอีกแหล่งสถานศึกษาที่
สำคัญ ที่เด็กและเยาวชนทั่วทั้งประเทศต่างคาดหวังเพื่อที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ ดังนั้น นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จึงเข้ามาเพื่อที่จะศึกษาความรู้ให้ตนเองเป็นหลัก
จนลืมที่จะทำประโยชน์ต่อสังคมและมหาวิทยาลัย
          มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติมากมาย และยังมีเด็กและเยาวชนที่
อยากเข้ามาศึกษาหาความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดงาน Volunteer day วันรวมพลังจิต
อาสา ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน และเพื่อสร้างกระแสการทำกิจกรรมจิต
อาสาให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากร จะได้แรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมจิตอาสาต่อไป