Youth Begin Camp

Share

ค่ายสำหรับเด็กเฟรชชี่ที่กำลังจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ามาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยจะมีกิจกรรม “แนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไร” ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

             Youth begin camp ซึ่งเป็นค่ายที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาตระหนัก
และเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีจิตอาสา” รวมทั้งได้ทดลองลงมือปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ก่อนที่จะนำประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากการเข้ารับ
การอบรม ไปแบ่งปันให้กับเยาวชนกลุ่มอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
ปัจจุบันค่ายพัฒนาเยาวชนต้นแบบนั้น เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อเทียบกับจำนวนเยาวชนที่มีอยู่ปัจจุบัน
ก็ยังถือว่ามีจำนวนน้อยมากที่ค่ายต่างๆ จะสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะพัฒนา
เยาวชนทั้งประเทศได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ Youth begin camp แตกต่างจากค่ายพัฒนาเยาวชนต้นแบบทั่วไปนั่นคือ
เป็นโครงการที่มุ่งให้เยาวชนเกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง ไม่ให้มีความเก่งเพียงอย่างเดียว
ไม่ให้มีความดีเพียงอย่างเดียว และไม่ให้เกิดจิตอาสาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องผสานองค์ประกอบด้านต่าง ๆ
ให้สามารถนำพาความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมต่อไป เมื่อแกนนำเยาวชนสามารถ
เปลี่ยนแปลงความคิด จิตใจ และการกระทำของตนเองแล้ว การเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีแต่คนดี เป็นสังคมที่น่าอยู่
ก็มิใช่เป็นเพียงแค่ความฝันอีกต่อไป