Youth Alarm Camp

Share

ค่าย 3 วันแห่งการเรียนรู้จิตอาสาที่แท้จริงผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การลงไปช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลนในด้านต่างๆ

         ในปัจจุบัน ประเทศของเรามีสถานศึกษาจำนวนมาก ตั้งแต่ระดับโรงเรียน สถาบัน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนในประเทศได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และสถาบันการศึกษาที่สำคัญมากสถาบันหนึ่ง
คือ มหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ศึกษาที่ให้การศึกษาในระดับสูง ที่ทุกคนต่างก็อยากจะเข้าไปศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ และใช้ชีวิตในอนาคตต่อไป
          ฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานศึกษาที่ให้ความรู้ในวิชาต่างๆเท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา
ที่สอนวิชาชีวิต ที่นักศึกษาสามารถเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ไปใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป
ดังนั้น ชมรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา จึงได้จัดกิจกรรม Youth Alarm Camp ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ได้เรียนรู้วิธีการในการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในมหาวิทยาลัย และเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีให้กับมหาวิทยาลัยและสังคม
พร้อมทั้ง อยากทำกิจกรรมที่จะพัฒนาตัวเอง มหาวิทยาลัย และประเทศชาติต่อไป