นิยาม

Share

เยาวชน คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15-25 ปี เป็นบุคคลที่พร้อมเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง
อีกทั้งเป็นกำลังหลักของการเปลี่ยนแปลงสังคมในปัจจุบัน
(อ้างอิงตามความหมายของสหประชาชาติ)                    
                                                                                                   

ผู้นำ คือ

เก่ง คือ ทักษะ ความสามารถ ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ แต่ให้เก่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตัวเองชอบและสนใจ จนกระทั่งสามารถทำมันออกมาได้ดีเยี่ยมแบบเป็นธรรมชาติ          

ดี คือ การฝึกฝนนิสัย คุณธรรม มีศีลธรรมพื้นฐาน ให้เราสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
ได้อย่างมีความสุข โดยที่เราไม่เผลอไปเบียดเบียนหรือทำร้ายเขา
เพราะจะนำมาซึ่งปัญหาอื่นๆ อีก

ค่าย ม.ปลาย

   จิตอาสา มาจากคำว่า จิต และอาสา
*จิต คือ สภาวะของความรู้สึกนึกคิด ความตระหนัก ไตร่ตรอง ทัศนคติ การเห็นคุณค่า
*อาสา คือ สมัครใจ เต็มใจ เสนอตัวเข้ารับทำ

” จิตอาสา คือ การให้ความดีงาม ความจริงแก่เพื่อนมนุษย์ สัตว์ สิ่งแวดล้อมอย่างเต็มใจ 
มีการเสียสละแรงกาย สติปัญญา เวลา ความรู้ความสามารถเพื่อสาธารณประโยชน์
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และมีความสุขที่ได้ให้การช่วยเหลือ ”