ประวัติความเป็นมา

Share

                       Youth for Next Step เกิดจากกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่ง ที่อยากทำกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน ให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว มีความเสียสละ มีนำ้ใจกับเพื่อนรอบข้าง และยังคิดทำประโยชน์ต่อสังคม ในเดือนตุลาคม 2548 จึงได้ร่วมกันจัดค่าย Youth Camp for Next Step ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยกลุ่มเป็นหมาย เป็นผู้นำเยาวชนระดับมัธยมปลาย พื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 12 โรงเรียน จำนวน 60 กว่าคน โดยได้ดำเนินการพัฒนากิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากค่าย ที่จะต้องคิดค้นโครงการเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ฝึกการทำงานเป็นทีม และการประสานงานระหว่างเครือข่ายนอกโรงเรียน
                        ปี 2551 (หลังจากดำเนินกิจกรรมา 3 ปี) Youth for Next Step ได้ขยายเครือข่ายจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไปยังพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ ทำให้การพัฒนาผู้นำเยาวชนจิตอาสาได้สร้างรูปแบบการทำงานในระดับภูมิภาคขึ้นมาเป็นครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน(2564) Youth for Next Step มีสมาชิกเครือข่ายครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ และมีการก่อตั้งชมรมในระดับมหาวิทยาลัยหลากหลายสถาบัน ซึ่งถือเป็นการพัฒนนาผู้นำปัญญาชนซึ่งจะเป็นผู้วางรากฐานการพัฒนาผู้นำเยาวชนจิตอาสาต่อไป
                        Youth for Next Step ได้พัฒนากิจกรรมและหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเยาวชนจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมYouth Day มหกรรมเยาวชนแห่งชาติ , ค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสา Youth Revolution Camp , ค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ "เก่ง ดี มีจิตอาสา" และกิจกรรมในโรงเรียนอีกมากมายรวมทั้ง การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในบทบาทของเยาวชนกับองค์กรนานาชาติ ได้แก่ สหประชาชาติแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับสิทธิเด้กกับบทบาทของเยาวชน Unicef การสัมมนาบทบาทและสิทธิเยาวชนไทย
                        ปี 2553 Youth for Next Step จึงได้รับการรับรองจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 Youth for Next Step จึงเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองให้ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน
                        ปี 2555 Youth for Next Step ได้รวมกลุ่มเยาวชนระดับมหาวิทยาลัย ก่อตั้งชมรมด้านจิตอาสาขึ้นในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ โดยพัฒนากิจกรรมจิตอาสาภายในสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาหลักสูตรเชิงวิชาการให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น
                        ปี 2556 Youth for Next Step ได้รับพระราชทานรางวัล "กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2556" จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และได้รับคัดเลือกจากประเทศไทย เป็นเพียงองค์กรเยาวชนองค์กรเดียวที่ได้รับรางวัล "องค์กรเยาวชนดีเด่นแห่งอาเชียน" ในงาน TAYO Award ณ ประเทศเวียตนาม ปีต่อมา ได้รับรางวัลองค์กรเยาวชนดีเด่นด้านสาขาพัฒนาสังคมชนบท จากมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเงินรางวัล 250,000 บาท
                        การพัฒนาเยาวชนของเครือข่าย Youth for Next Step มีระบบการพัฒนาแบบส่งต่อและถ่ายทอด ลักษณะของพี่เลี้ยงทั้งการถ่ายทอดบทฝึก การพัฒนากิจกรรม การวางหลักสูตร หรือแม้กระทั่งการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆของเครือข่าย ทำให้สมาชิกของเครือข่ายค่อยๆ เติบโต และเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพของสังคม
                        ในปี 2563 (วาระเครือข่ายมีอายุครบ 15 ปี) มีผู้ร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 30,000 ชีวิต จาก 100 กว่าโรงเรียนทั่วประเทศ 7 ชมรมในสถาบันอุดมศึกษา ครอบคลุมการพัฒนาเยาวชนทั่วประเทศไทย มีค่ายอาสาพัฒนาชนบท 14 ค่าย ค่ายพัฒนาเยาวชน 51 ค่ายและโครงการจิตอาสา 87 ครั้ง