พันธกิจ

Share

We do create the best volunteer
for the WORLD 😀

มุ่งมั่นสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาต้นแบบทั่วโลก                                                                                        

สร้างเยาวชนระดับอุดมศึกษาให้เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์                                                                                    

สร้างกิจกรรมจิตอาสาให้สังคมรับรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน                                                                                                    

มีหลักสูตรพัฒนาผู้นำเยาวชนจิตอาสาสู่ความเป็นเลิศ ที่เป็นมาตรฐานในระดับโลก