ระดับภูมิภาค Youth Camp

Share
      ค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา เป็นค่ายที่พัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนต้นแแบบด้านจิตอาสารูปแบบกิจกรรมมุ่งเน้นการพัฒนา 3 ระดับคือ
      ระดับบุคคล คือ ตัวผู้เข้ารับการอบรม ให้มีทั้งศักยภาพด้านต่างๆ ทักษะการทำงาน การบริหารงาน
การทำงานร่วมกับผู้อื่น และที่สำคัญคือการฝึกนิสัย ผ่านกระบวนการอยู่ร่วมกัน การแบ่งปั การเสียสละ
ตามแนวคิดของการทำงานอาสา ที่มุ่งเน้นทั้งเรื่องจิตใจ อารมณ์ และสังคมไปควบคู่กัน
      ระดับชุมชน คือ เป็นการนำกระบวนการเรียนรู้ ทั้งจากหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชนที่เป็นต้นแบบด้านการพัฒนาต่างๆ
หรือการเข้าไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นปัญหาสังคม เพื่อสร้างการตระหนักรู้ปัญหาสังคมร่วมกัน และนำมาเป็นแรงผลักดันให้เกิด
การรับรู้ปัญหา และแสวงหาแนวทางแก้ไขปัยหาร่วมกัน
      ระดับสังคม คือ การนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการต่างๆ มาคิด Create กิจกรรม หรือ โครงการ
เพื่อต่อยอดการนำเป้าหมาย และอุดมการณ์การทำเพื่อสังคมด้วยแนวคิดจิตอาสา ไปพัฒนาโรงเรียน ชุมชน โดยรอบของตน
มากยิ่งไปว่านั้น คือการขยายแรงบันดาลใจต่อเพื่อนหรือคนที่สนใจอย่างเปลี่ยนแปลงสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการได้อีกทาง
      ค่าย Youth Camp for Next Step หรือ ค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ "เก่ง ดี มีจิตาอาสา" เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่
10 - 14 ตุลาคม 2548 กลุ่มเป้าหมายในค่ายครั้งแรกนี้ เป็นผู้นำในโรงเรียนม.ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร รวมกว่า 60 คน
จัดขึ้นที่ ครัวสะพานเหล็ก จ.นครนายก ค่ายดังกล่าวนี้ ดำเนินการมาตลอดต่อเนื่อง จนกระทั่งปี 2562 ได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้าง
โมเดลการจัดกิจกรรมที่ตรงเป้า และขยายทุกกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ชื่อว่า Youth Camp for Thailand ค่ายผู้นำจิตอาสาทั่วไทย หลักสูตรดังกล่าว พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในค่ายของเครือข่ายภาคใต้ และมีการพัฒนาต่อเนื่องไปยังภูมิภาคภาคเหนือ และจังหวัดปทุมธานี