รางวัลสนับสนุนองค์กรประกอบการเพื่อสังคม (2558)

Share

จากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Youth for Next Step ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลสนับสนุนองค์กรประกอบการเพื่อสังคม จำนวน 300,000 บาทจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเดือนมกราคม 2558 ต่อเนื่องจากรางวัลองค์กรที่ทำความดีเพื่อสังคมด้านการพัฒนาสังคมชนบทจากมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเนื่องมาจากกิจกรรมของเครือข่าย(ในปี 2558) กำลังผลักดันการดำเนินงานเกี่ยวกับ Social Enterprice เพื่อจัดหารรายได้เพื่อองค์กรสาธารณะประโยชน์ ซึ่งเริ่มพัฒนาจากผลิตภัณฑ์ "Youthful" กลุ่ม Youth Plus จนกลายเป็นองค์กรประกอบการธุรกิจเยาวชนเพื่อสังคม หรือ Youth Plus Thailand ในภายหลัง ซึ่งแยกการดำเนินงานออกมาจาก Youth for Next Step