รางวัลองค์กรที่ทำความดีเพื่อสังคมด้านการพัฒนาสังคมชนบท (2557)

Share

จากมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนและส่งเสริมให้สังคมมีคนดีที่มุ่งทำ ”ความดี”ในหลากหลายมิติ ซึ่งเป็นรากฐาน และพลังขับเคลื่อนสำคัญของการสร้างสังคมคุณภาพ และยังเป็นต้นแบบของคนดีที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจของการทำความดีให้แก่คนในสังคมไทยในทุกระดับ “โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม”เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของมูลนิธิ ที่ดำเนินการมานับตั้งแต่ ปี 2550 ที่มุ่งส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรพันธมิตรเพื่อสังคมและประกาศเชิดชูเกียรติยกย่องบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง โดยดำเนินการผ่านองค์กรเพื่อสังคม
ในปี 2557 โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ได้มอบรางวัลเกียรติยศ และยกย่องเผยแพร่ผลงานความดีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างของการทำความดีในสังคมให้แก่องค์กรและบุคคล โดย Youth for Next Step ได้รับคัดเลือกให้รับ"รางวัลองค์กรที่ทำความดีเพื่อสังคมด้านการพัฒนาสังคมชนบท" คัดเลือกโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จากมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ โดยการสนับสนุของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเงินสนับสนุนกิจกรรม จำนวน 250,000 บาท ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 โดยนายพชร จันทร์ศิริ ประธานเครือข่ายฯ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล