รู้จัก “วันเยาวชนแห่งชาติ”

Share

เยาวชน คือปัจจุบันของชาติ เป็นอนาคตของโลก สันติภาพโลกจะเกิดขึ้นได้อย่างไร หากเยาวชนเติบโตขึ้นมาสร้าง ปัญหาให้โลกเสียเอง”

 

เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ Youth for Next Step ได้ยึดหลักการขององค์การสหประชาชาติมาใช้ในการพัฒนาเยาวชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเน้นการเริ่มพัฒนาจากตนเองสู่สังคม… เพราะเราเชื่อว่าเยาวชนไทยไม่ใช่เล่นๆ… เราจึงให้ความสำคัญกับวันเยาวชน โดยจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติขึ้นในทุกๆปี…

เรามาดูประวัติวันเยาวชนแห่งชาติกันเลยดีกว่า…

 

วันเยาวชนแห่งชาติ

ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ

วันเยาวชนแห่งชาติ

 

วันเยาวชนแห่งชาติ

 

วันเยาวชนแห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล

ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468?และพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์

วันเยาวชนแห่งชาติ

เยาวชน ก็คือ… คนในวัยหนุ่มสาว

ที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี

นับแต่ปี พ.ศ. 2528 เยาวชนของชาติ ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

เยาวชน

นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนที่กระจายกันทั่วประเทศ ได้ตระหนักว่า เยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเอง” ให้เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออมและประหยัด รวมทั้งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากล โดยใช้คำขวัญ Participation, Development and Peace ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ และมอบคำขวัญที่ถอดความเป็นภาษาไทยว่า 

ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ

ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมวันเยาวชนจากเรากรอกอีเมลเลย :   เข้าไปกดลิงค์ยืนยันที่อีเมล์ด้วยนะครับ จึงจะเสร็จสมบูรณ์

นอกจากมีวันเยาวชนแห่งชาติแล้ว ยังมีเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งเยาวชนหลายคนอาจไม่รู้ว่ามีเครื่องหมายนี้บนโลกด้วย……

เครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ?

วันเยาวชน

ความเป็นมาของเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ

ในปี พ.ศ.2517 สำนักเยาวชนแห่งชาติ ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและประสานงานเยาวชนแห่งชาติว่า เพื่อประสิทธิภาพและความมั่นคงในการดำเนินงานเยาวชนแห่งชาติ สมควรที่ขอรับพระราชทาน เครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ผูกพันพลังน้ำใจ และเป็นเครื่องยึดมั่นสักการบูชาร่วมกันของบรรดาเยาวชน กลุ่มเยาวชน และหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับเยาวชน จึงได้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อนำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งสำนักพระราชเลขาธิการได้นำความกาบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระ บาท แล้ไม่ทรงขัดข้อง จึงมีพระบรมราชานุญาตให้นำพระมหาพิชัยมงกุฎประดับบนส่วนยอดเครื่องหมายเยาวชน แห่งชาติ

สุดท้ายนี้มีเพลงเครือข่ายเยาวชนเพราะๆมาฝากกันด้วยนะ…

ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมดีๆแบบนี้กรอกอีเมลโลด :   เข้าไปกดลิงค์ยืนยันที่อีเมล์ด้วยนะครับ จึงจะเสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

1. ธนากิต.วันสำคัญของไทย. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก,2541.
2. วรนุช อุษณกร.ประวัติวันสำคัญที่ควรรู้จัก. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์,2528.