เครือข่ายฯ Youth For Next Step

Share
นับตั้งแต่ ปี 2548 เป็นต้นมา ที่เครือข่าย Youth for Next Step ได้พัฒนาผู้นำเยาวชนจิตอาสาขึ้นในหลายพื้นที่ทั้งระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษาดังนี้

   ระดับอุดมศึกษา                                                    ระดับมัธยมศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                          กรุงเทพมหานคร  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                 ปริมณฑล            

มหาวิทยาลัยมหิดล                                                    ภาคกลาง     

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน                              ภาคตะวันออก      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน                                            ภาคตะวันตก        

มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                            ภาคใต้   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   ภาคเหนือ              

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่                                                     จังหวัดปทุมธานี (โมเดลจังหวัด)