YOUTH FOR NEXT STEP : เก่ง ดี มีจิตอาสา

Share

เราเชื่อเสมอว่า “จิตอาสา” เปลี่ยนแปลงสังคมได้

และเชื่ออย่างยิ่งว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนคือการเปลี่ยนแปลงตนเอง

เราจึงมุ่งออกแบบสร้างสรรค์ พัฒนา นวัตกรรมจิตอาสา

ให้เข้าถึงจิตใจ และอุดมการณ์ของเยาวชน

โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาตนเอง และสังคมอย่างยั่งยืน