YOUTH DAY ปากดี

Share

Youthday ปากดี

มหกรรมทำดีที่ไม่ได้มีดีแค่ปาก

                       ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสังคมในปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทุกวันน้ีการสื่อสารสามารถทำได้ หลากหลายรูปแบบ และสื่อที่ใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสารก็มีมากมายเช่นกัน ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบของตัวหนังสือ รูปภาพ ท่าทาง หรือน้ำเสียง และด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปัจจุบัน การสื่อสารผ่านความเร็วแรง หรือท่ีเรียกกันว่า
“เร็วแรงทะลุ 4G” นั้น ทำให้การส่งสารหรือการรับสารต่างๆ เป็นไปได้อย่างง่ายดายกว่าในยุคดั้งเดิม กลุ่มคนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึง การสื่อสารในทุกระดับ ไม่ใช่เพียงการสื่อสารระหว่างบุคคล หรือการส่ือสารเพียงในกลุ่ม แต่รวมไปถึงการสื่อสารระดับมวลชล ก็สามารถเข้าถึงและรับรู้ได้อย่างง่ายๆ ผ่านอุปกรณ์พกพา หรือที่เรารู้จักกันดีว่า Smart Phone ได้ตลอดเวลา จนเรียกได้ว่า การสื่อสารทุกระดับเข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจาวันของเรามากขึ้น เป็นเหมือนดาบสองคมที่คอยอำนวย ความสะดวกให้เราเข้าถึงและเข้าใจกัน แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งที่จุดชนวนได้ง่าย และลุกลามอย่างรวดเร็ว จนสุดท้ายกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสังคมได้เช่นกัน

หากจะกล่าวถึงสภาพสังคมในปัจจุบัน
ถ้ามี 1 คนมองเห็นปัญหา สิ่งที่พอเกิดข้ึนได้อาจเป็นเพียงแค่ความคิดที่อยากจะแก้ไขจากมุมมองของคนๆ หนึ่ง
ถ้ามี 2 คนมองเห็นปัญหา การแลกเปล่ียนความคิดเห็นดีๆ อาจเกิดขึ้น และส้ินสุดลงพร้อมกับบทสนทนา แต่หากหลายคนมองเห็นปัญหาพร้อมกัน และมีเป้าหมายร่วมกันท่ีอยากจะแก้ไขให้ส้งคมดีขึ้น สิ่งนี้อาจกลายเป็น

จุดเริ่มต้นของพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ความอยากหรือความคิดเห็นดีๆ แต่สามารถเกิดขึ้นได้จริง จากแนวคิดดังกล่าว จึงเกิดการรวมตัวของกลุ่มเยาวชน นำโดยเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ Youth for Next Step ออกมาปลุกพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปี 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการ สื่อสารในปัจจุบัน ด้วยการเชิญชวนคนในสังคมออกมาให้ความปรารถนาดี และส่งต่อความปรารถนาดีนี้ออกไปสู่คนรอบข้าง

ผ่านการสร้างข้อความสัญลักษณ์ร่วมกัน
“เพราะจุดเริ่มต้นของการสื่อสารที่ดี คือ ใจที่ปรารถนาดี”